Regulamin

Regulaminu przewozu osób Duda-Cars drive.me

§ 1

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Klienta i Przewoźnika, umożliwiających sprawną i satysfakcjonująca współpracę w zakresie świadczenia usługi przewozu.

§ 2

 1. Zamówienie samochodu następuje za pośrednictwem strony internetowej: drive-me.pl albo za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu: iwona.padewska-maternicka@duda-cars.mercedes-benz.pl oraz Drive.me.Poznan@duda-cars.mercedes-benz.pl i Drive.Me.Wroclaw@duda-cars.mercedes-benz.pl na określony przejazd na zadeklarowanej wcześniej trasie albo na określony czas w ramach przewozu godzinowego na terenie miasta (dalej jako: usługa).
 1. Opłaty za usługę płatne są przelewem na rachunek bankowy Przewoźnika, za pomocą konta Dotpay lub kartą płatniczą w wysokości ustalonej z Klientem, wyliczonej z kalkulatora systemu rezerwacji na stronie drive-me.pl, zależnej od ilości kilometrów w przypadku przejazdu na zadeklarowanej trasie lub ustalonego czasu, za każdą rozpoczętą godzinę usługi w ramach przewozu godzinowego.
 2. Klient dokonuje rezerwacji samochodu poprzez system rezerwacyjny na stronie internetowej: drive-me.pl albo poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres:     iwona.padewska-maternicka@duda-cars.mercedes-benz.pl; Drive.me.Poznan@duda-cars.mercedes-benz.pl; Drive.Me.Wroclaw@duda-cars.mercedes-benz.pl
 3. Po dokonaniu rezerwacji Klient na wskazany przez siebie adres mailowy otrzymuje potwierdzenie jej złożenia. Do zawarcia umowy dochodzi po pozytywnym zweryfikowaniu danych Klienta i wyrażeniu zgody Przewoźnika na realizację usługi.
 4. Warunkiem przyjęcia oferty przez Przewoźnika jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminy przez Klienta,
  2. dokonanie rezerwacji,
  3. wskazanie sposobu płatności i podanie danych niezbędnych do jej realizacji.

§ 3

 1. W przypadku przejazdu na zadeklarowanej wcześniej trasie, oczekiwanie na Klienta oraz każdy dodatkowy postój jest dodatkowo płatny, a opłata dodatkowa naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę oczekiwania lub postoju w kwocie 129,00 zł netto za każdą godzinę podzieloną proporcjonalnie do ilości minut oczekiwania.
 2. W przypadku przewozu godzinowego, postój i oczekiwanie są częścią usługi, a opłata za postój i oczekiwanie zawarte są w opłacie ryczałtowej ustalonej zgodnie z zamówieniem. Wydłużenie czasu usługi, przy uwzględnieniu możliwości Przewoźnika, następuje na życzenie Klienta za dopłatą w wysokości 100% ustalonej stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę. Decyzję o wydłużenia czasu usługi podejmuje kierowca.
 3. Kierowca, wg swojego uznania, może wydłużyć bezpłatnie czas przewidziany na realizację usługi w ramach przewozu godzinowego, w zależności od sytuacji na drodze, np.: wypadek, wzmożony ruch, którego nie dało się przewidzieć, inna sytuacja losowa niezależna od Stron, jeżeli nie koliduje to z kolejnymi zleceniami, realizowanymi przez kierowcę.

§ 4

 1. W przypadku nie pojawienia się Klienta w miejscu rozpoczęcia wykonywania usługi kierowca po upływie 15 minut oczekiwania kontaktuje się bezpośrednio z Klientem lub osobą zlecającą usługę celem ustalenia ewentualnej jej realizacji lub anulowania. Anulowanie usługi przez Klienta jest jednoznaczne z zobowiązaniem Klienta do zapłaty w całości ustalonej opłaty za wykonanie usługi.
 2. W przypadku nie pojawienia się Klienta lub braku kontaktu z Klientem po upływie 1 godziny czasu oczekiwania, kierowca ma prawo do anulowania usługi. Anulowanie usługi przez kierowcę jest jednoznaczne z zobowiązaniem Klienta do zapłaty w całości ustalonej opłaty za wykonanie usługi. 
 3. W przypadku spóźnienia Klienta powyżej 15 minut, liczonego od wskazanego przez Klienta momentu rozpoczęcia usługi przejazdu na zadeklarowanej wcześniej trasie, skutkującego wydłużeniem czasu wykonania usługi i kolidującym z kolejnym zleceniem, kierowca podejmuje indywidualnie decyzję o realizacji usługi lub jej anulowaniu. Kierowca poinformuje Klienta lub osobę zlecającą usługę o anulowaniu usługi z tego powodu. Anulowanie usługi przez kierowcę z powyższych powodów nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty do zapłaty za czas oczekiwania, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 i 2.”

§ 5

 1. Klient uprawniony jest do anulowania usługi, przy czym w sytuacji anulowania usługi:
  1. do 48h przed jej realizacją – Klient nie ponosi kosztów,
  2. do 24h przed realizacją – Klient ponosi koszty w wysokości 50% wartości usługi,
  3. w okresie krótszym niż 12h przed realizacją – Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi w całości.
 2. Anulowanie usługi następuje w trybie przewidzianym dla jej rezerwacji, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, tj. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: drive-me.pl albo poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres: iwona.padewska-maternicka@duda-cars.mercedes-benz.pl; Drive.me.Poznan@duda-cars.mercedes-benz.pl; Drive.Me.Wroclaw@duda-cars.mercedes-benz.pl.

§ 6

 1. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość opóźnienia rozpoczęcia wykonywania usługi z przyczyn niezależnych od niego, np. sytuacje losowe, wzmożony ruch drogowy, blokady dróg, wypadki. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, za które winę ewidentnie ponosi Przewoźnik, Klient ma prawo do otrzymania rabatu procentowego, w wysokości zaproponowanej przez Przewoźnika, z uwzględnieniem okoliczności i przyczyn opóźnienia.
 2. Klient ustalając godzinę przejazdu powinien przewidzieć sytuacje losowe i dostosować odpowiedni czas wyjazdu na dworzec kolejowy lub lotnisko, tak aby zachować margines bezpieczeństwa.

§ 7

 1. W wyjątkowych sytuacjach Przewoźnik zastrzega sobie możliwość dostarczenia samochodu wyższej klasy, bez ponoszenia dodatkowej opłaty przez Klienta. Powyższe nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. W przypadku awarii pojazdu na trasie Przewoźnik podejmie działania celem usunięcia awarii w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązany jest do zapewnienia na koszt własny innego pojazdu o tożsamym standardzie, w celu zakończenia realizacji usługi.

§ 8

 1. Podczas przewozu obowiązują następujące zasady:
  1. całkowity zakaz palenia papierosów,
  2. podróżowanie w zapiętych pasach bezpieczeństwa,
  3. przewozu ilości osób zgodną z zadeklarowaną w dowodzie rejestracyjnym oraz ilością siedzeń.
 2. Kierowca ma prawo odmówić przejazdu w przypadku:
  1. trasy niezgodnej z wcześniejszymi ustaleniami,
  2. niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez pasażerów,
  3. agresywnego zachowania pasażera stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa,
  4. uszkodzenia przez pasażera wyposażenia samochodu.

§ 9

 1. Klient odpowiada za dokonane przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką oraz przez wszystkie osoby, które za jego zgodą towarzyszą mu w trakcie realizacji umowy, uszkodzenia lub zanieczyszczenia samochodu oraz obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

§ 10

 1. W przypadku pozostawienia w samochodzie jakichkolwiek przedmiotów przez Klienta lub osoby korzystające z usługi przejazdu, będą one przechowywane w siedzibie Przewoźnika. Klient zobowiązany jest do odebrania rzeczy niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej pozostawieniu.

§ 11

 1. Przyjmowanie skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług objętych umową odbywa się:
  1. osobiści w siedzibie firmy,
  2. pocztą na adres Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4, 60-319 Poznań, Duda-Cars S.A. Oddział Wrocław 51-423 Wrocław, ul. Olsztyńska 1
  3. pocztą elektroniczną na adres: Drive.me.Poznan@duda-cars.mercedes-benz.pl
 2. Skargi i reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, a w przypadkach skomplikowanych w okresie do dwóch tygodni od dnia ich przyjęcia.
 3. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek reklamacji i skarg ze strony Klienta, Strony podejmą wspólnie i w porozumieniu działania zmierzające do rozstrzygnięci reklamacji i skargi oraz usunięcia przyczyn złożenia reklamacji lub skargi na przyszłość.

§ 12

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Duda-Cars S.A.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące, w celu realizacji umowy, marketingu produktów i usług własnych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania.

§ 13

Kalkulator wraz z systemem rezerwacji oraz informacje nie zwarte w Regulaminie są dostępne na stronie internetowej: drive-me.pl oraz pod numerem telefonu: +48 885 703 191.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK